DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP

Nút tìm kiếm: "Ctrl+F"

Tên đơn vị được chứng nhận

Quyết định ban hành

Giấy Chứng nhận

Hợp tác xã Ngũ Chỉ Sơn QĐ số: 3811/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 14/12/2022 Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-12-0002
Tổ hộ nghề nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm Mỹ Khánh

QĐ số: 3179/QĐ-TTKN-PKN

V/v thu hẹp pham vi CN VietGAP

Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-89-00026/1

QĐ số: 855/QĐ-TTKN-PKN ngày 02/4/2021

Đính chính QĐ 855

Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-89-00026
Tổ hộ nghề nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm Khánh Hòa QĐ số: 3178/QĐ-TTKN-PKN V/v thu hẹp pham vi CN VietGAP Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-89-00025/1
QĐ số: 856/QĐ-TTKN-PKN ngày 02/4/2021 Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-89-00025
HTX sản xuất nông nghiệp và DV DL Ngũ Chỉ Sơn QĐ số: 2331/QĐ-TTKN-PKN ngày 15/12/2020 Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-12-0002
Công ty TNHH XD và DV Cường Thịnh QĐ số: 2502/QĐ-TTKN-PKN ngày 30/12/2020 Giấy CN số: VietGAP-TS-13-06-17-0001
Chia sẻ bài viết: