Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trung tâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tiếp theo Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023, chiều ngày 16/12/2022 Trung tâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

1. Trung tâm đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực, phát triển thêm phương pháp phân tích Phòng thí nghiệm của Trung tâm theo nhu cầu thị trường/khách hàng

- Duy trì tốt việc phân tích các chỉ tiêu phục vụ chứng nhận hợp quy của Trung tâm, đồng thời thu hút thêm nguồn mẫu dịch vụ, mở rộng việc phân tích để tăng thu từ hoạt động kiểm nghiệm so với năm 2021

- Phần mềm hải quan một cửa hoàn chỉnh đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hơn hoạt động của doanh nghiệp

- Hoạt động chứng nhận sự phù hợp tiếp tục được duy trì, không ngừng cải tiến, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đạt doanh thu vượt 8% so với năm 2021

2. 1/5 chỉ tiêu chưa hoàn thành xong đã thực hiện phần lớn khối lượng công việc về xây dựng hồ sơ năng lực, trình đăng ký hoạt động tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý/Chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Hội nghị nhất trí một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tập trung để sớm hoàn thiện và ổn định tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới cùng với triển khai Phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện, phê duyệt. Xác định các chính sách, mục tiêu chiến lược tiếp theo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Trung tâm trong bối cảnh mới.

- Duy trì và tổ chức thực hiện tốt công việc thường xuyên và trọng tâm đã đề ra từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chứng nhận sự phù hợp đối với lô hàng nhập khẩu, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường NTTS sản xuất trong nước tuân thủ quy trình ISO đã ban hành.

- Chú trọng hơn nữa công tác tiếp xúc, làm việc với đối tác/khách hàng để hướng công việc ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn; duy trì, phát triển, thu hút khách hàng mới.

- Tiếp tục các nhiệm vụ mở rộng đăng ký hoạt động chứng nhận theo kế hoạch.

- Tập trung mạnh vào việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phần mềm đánh giá chứng nhận; quản lý phòng thử nghiệm để cải thiện chất lượng và tiến độ giải quyết công việc theo mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.       

2. Nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Nhiệm vụ Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên Hải quan Một cửa

- Duy trì thực hiện tốt thủ tục hành chính theo quy định;

- Kịp thời tham mưu, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

2.2. Nâng cao năng lực hoạt động chứng nhận sự phù hợp

- Đăng ký mở rộng hoạt động Giám định, Chứng nhận sản phẩm hữu cơ, Chứng nhận hệ thống quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ năng lực, trình đăng ký hoạt động tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý/ chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

2.3.  Hoạt động phòng thử nghiệm

- Đảm bảo tốt việc phân tích mẫu Hợp quy/Quan trắc môi trường/Dịch vụ theo nhiệm vụ cũng như thu hút thêm mẫu phân tích dịch vụ khác.

- Đăng ký chỉ định một số chỉ tiêu phân tích chủ yếu; tập trung cho các chỉ tiêu phân tích phục vụ quan trắc môi trường, phấn đấu được chỉ định bổ sung từ 20-30 chỉ tiêu.

- Phát triển, mở rộng chỉ tiêu/phương pháp thử nghiệm mới có trọng tâm, trọng điểm.

2.4. Nhiệm vụ Quan trắc môi trường

- Hoàn thiện việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trên cơ sở làm chủ thực chất phương pháp phân tích trên thiết bị UV-VIS mới;

- Tiếp tục thực hiện các nội dung thu mẫu, cập nhật số liệu quan trắc và giám sát môi trường năm 2023 theo đúng yêu cầu Đề cương được phê duyệt. Chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn để nghiệm thu theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

3. Nhiệm vụ kế hoạch, tài chính; tham mưu, tổng hợp

- Thực hiện và hoàn thiện các yêu cầu, nội dung công việc liên quan Phương án tự chủ được giao theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Duy trì và thực hiện tốt hơn các nội dung công tác tham mưu, tổng hợp, tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị... theo kế hoạch 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023:

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Tuấn Cường – Bí thư chi Bộ, Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo Tổng kết

Đồng chí Nguyễn Công Hiền – Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thủy sản phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Công Khôi – Phó Vụ trưởng Vụ nuôi trồng thủy sản - Tổng cục Thủy sản phát biểu ý kiến

Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổng cục Thủy sản phát biểu ý kiến

Tác giả, ảnh: Phạm Đức Lưu

Chia sẻ bài viết: