THÔNG BÁO về việc triển khai áp dụng Thông tư số 112

Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sảnchính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022(thay thế Thông tư số284/2016/TT-BTCngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản và Thông tư số09/2018/TT-BTCngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số284/2016/TT-BTC)
Chia sẻ bài viết: