Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Công đoàn Trung tâm tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 tại Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản.

Sáng ngày 16/12/2022 Công đoàn Trung tâm đã tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 tại Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản. Hội nghị đã nghe, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức và người lao động năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Trung tâm đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực, phát triển thêm phương pháp phân tích Phòng thí nghiệm của Trung tâm theo nhu cầu thị trường/khách hàng

- Duy trì tốt việc phân tích các chỉ tiêu phục vụ chứng nhận hợp quy của Trung tâm, đồng thời thu hút thêm nguồn mẫu dịch vụ, mở rộng việc phân tích để tăng thu từ hoạt động kiểm nghiệm so với năm 2021

- Phần mềm hải quan một cửa hoàn chỉnh đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hơn hoạt động của doanh nghiệp

- Hoạt động chứng nhận sự phù hợp tiếp tục được duy trì, không ngừng cải tiến, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đạt doanh thu vượt 8% so với năm 2021

Có 1/5 chỉ tiêu chưa hoàn thành xong đã thực hiện phần lớn khối lượng công việc về xây dựng hồ sơ năng lực, trình đăng ký hoạt động tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý/Chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Hội nghị nhất trí và quyết nghị một số nội dung công việc trọng tâm năm 2023 cụ thể như sau:

1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; các quy định, quy chế của Tổng cục và Trung tâm ban hành.

2. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình kế hoạch công tác; Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cụ thể:

- Tập trung để sớm hoàn thiện và ổn định tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới cùng với triển khai Phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện, phê duyệt. Xác định các chính sách, mục tiêu chiến lược tiếp theo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Trung tâm trong bối cảnh mới.

- Duy trì và tổ chức thực hiện tốt công việc thường xuyên và trọng tâm đã đề ra từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chứng nhận sự phù hợp đối với lô hàng nhập khẩu, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường NTTS sản xuất trong nước tuân thủ quy trình ISO đã ban hành.

- Chú trọng hơn nữa công tác tiếp xúc, làm việc với đối tác/khách hàng để hướng công việc ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn; duy trì, phát triển, thu hút khách hàng mới.

- Tiếp tục các nhiệm vụ mở rộng đăng ký hoạt động chứng nhận theo kế hoạch.

- Xây dựng, áp dụng phần mềm đánh giá Chứng nhận sự phù hợp sản phẩm; Quản lý Phòng Thử nghiệm để cải thiện chất lượng và tiến độ giải quyết công việc theo mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Một số hình ảnh tại Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Đồng chí Vũ Tuấn Cường – Bí thư chi Bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Văn Yến - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đọc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức và người lao động năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Hà Thanh Tùng-Thanh tra nhân dân, Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định đọc báo cáo Thanh tra nhân dân năm 2022

Ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Thị Bưởi – Trưởng phòng Khảo nghiệm

Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Linh – Viên chức Trung tâm Vùng II tại Tp. Hồ Chí Minh

Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Xuân Quý – Giám đốc Trung tâm Vùng I tại Tp. Cần Thơ

Ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Thành – Giám đốc Trung tâm Vùng II tại Tp. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh tập thể của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản:

Chia sẻ bài viết: