Giới thiệu về Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

 1. Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS, có tên tiếng Anh là Aquaculture Surveying, Testing and Accreditation Center (viết tắt là ASTAC) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Tổng cục Thủy sản, được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 05/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 36/QĐ-TCTS-VP ngày 26/4/2010 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS (nay là Quyết định số 912/QĐ-TCTS-VP ngày 01/9/2017) của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản để thực hiện các hoạt động chính như sau:

 • Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp trong NTTS
 • Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường dùng trong NTTS, môi trường nước trong NTTS
 • Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực NTTS

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở chính tại TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà A7, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.37246077    

Email: 3k.tcts@mard.gov.vn  

Website: http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn

Về cơ cấu tổ chức, tại thời điểm hiện tại, ASTAC bao gồm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 3 Trung tâm vùng (chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm)

 • Văn phòng;
 • Phòng Kế hoạch, Tài chính;
 • Phòng Khảo nghiệm;
 • Phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định;
 • Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Vùng I

Số 9, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), KV8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 029.3527969;

E-mail: 3kdbscl.tcts@mard.gov.vn;

 • Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Vùng II

Số 135 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng 202 – 204)

Điện thoại: 028 66546262;

E-mail: 3knambo.tcts@mard.gov.vn;

 • Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Vùng III

Đường số 2, Khu 30 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT/ Fax: 0258. 3830919; E-mail: 3kmientrung.tcts@mard.gov.vn

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm

Năm 2012, Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký  hoạt động khoa học và công nghệ theo số đăng ký A-1027 ngày 14/5/2012.

Năm 2013, Trung tâm được Tổng cục Thủy sản chỉ định trở thành tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Năm 2014, Trung tâm được Tổng cục Thủy sản chỉ định là phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 22/9/2014, mã số LAS-NN 94 đối với 17 phép thử. 

Năm 2017, Trung tâm đẩy mạnh hoạt động Phòng thí nghiệm tại Cần Thơ nhằm cung cấp dịch vụ thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước và dịch vụ tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực NTTS.

Năm 2018, Trung tâm được Tổng cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận số 4211/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/11/2018 đăng ký hoạt động thử nghiệm với 22 phương pháp thử thức ăn thủy sản, 1 phương pháp thử nguyên liệu thức ăn thủy sản và 19 phương pháp thử chất lượng nước nuôi trồng thủy sản.

Năm 2019, Trung tâm được Tổng cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận số 2654/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 đăng ký hoạt động chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Năm 2020,

         + Trung tâm được Tổng cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận số 66/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 10/01/2020 đăng ký hoạt động thử nghiệm với 24 phép thử thức ăn thủy sản, 14 phép thử sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và 17 phép thử chất lượng nước nuôi trồng thủy sản.

         + Phòng thí nghiệm của Trung tâm Vùng I được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025-2017 mang số hiệu VILAS 1322 ban hành tại Quyết định số 667.2020/QĐ-VPCNCL ngày 12/8/2020.

         + Trung tâm được Tổng cục Thủy sản cấp lần 2 Giấy chứng nhận số 1429/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 3/8/2020 đăng ký hoạt động chứng nhận với số đăng ký: CN 27-19 BNN, các sản phẩm trong lĩnh vực chứng nhận gồm các chỉ tiêu an toàn, chất lượng, kỹ thuật đối với thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Năm 2021, Trung tâm được Tổng cục Thủy sản chỉ định là Tổ chức thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu với 14 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu hóa, sinh cho lĩnh vực thử nghiệm thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản tại Quyết định số 06/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 12/1/2021.

Về mặt nhân sự, hiện tại Trung tâm có 63 người, trong đó có 02 tiến sỹ, 24 thạc sỹ, 33 kỹ sư/ cử nhân, 05 hợp đồng 68.

Về địa bàn hoạt động, Trung tâm hoạt động trên địa bàn toàn quốc.

Chia sẻ bài viết: